sims.aau.dk

Om SIMS

Visionen for SIMS har været at udvikle bæredygtige og multi-modale mobilitetsløsninger, der er tilpasset borgernes hverdagspraksis og behov, bygger på nuværende og nye transportformer og er udviklet i samspil med byens fysiske forhold og sociale netværk.

Baggrunden for SIMS er de mange lokale, regionale og globale problemer, som knytter sig til det stigende omfang af individuel, bilbaseret transport i de større byer i Danmark og globalt. Problemerne omfatter transportens negative påvirkning af miljø, klima, sundhed, livskvalitet og velvære i byerne samt de økonomiske tab, der følger af en stigende trængsel på vejene.

Den overordnede målsætning for SIMS var at bidrage til en bæredygtig omstilling af byernes mobilitet med henblik på lavere klimapåvirkning, mindre trængsel, forbedret lokalmiljø og øget livskvalitet. SIMS skulle levere detaljeret viden om bæredygtige mobilitetsløsninger, der er skræddersyet til borgernes hverdagsliv, og som på den måde kan fungere som attraktive alternativer til eksisterende, ressource-intensive transportmønstre. Det blev gjort ved at udvikle ny viden og kombinere nye og eksisterende transportløsninger.

Projektets konkrete formål var at:

  • Udvikle teoretisk informeret og empirisk baseret viden om bæredygtige mobilitetsløsninger, som er tilpasset borgernes daglige mobilitetsbehov og -praksisser i en dansk by-kontekst.
  • Undersøge brugernes erfaringer med og holdninger til betydningen af digitale rejseplanlæggere.
  • Udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger, som kombinerer nye tendenser i form af deling (bil og cykel), elektrisk mobilitet og (om muligt) autonom mobilitet med eksisterende, ressource-effektive transportløsninger (gang, cykling og offentlig transport).
  • Dokumentere effekten af disse løsninger via forsøg inden for tre lokalområder på Sjælland: Nærheden i Hedehusene, Folehaven i Valby og Nordhavn i København. Forsøgene leverede også empirisk viden til videreudvikling af løsningerne.
  • Støtte brugernes tilegnelse af de udviklede mobilitetsløsninger gennem at designe og teste supplerende sociale og fysiske interventioner inden for de tre lokalområder samt – på baggrund af resultaterne heraf – at udvikle guidelines for sociale og fysiske tiltag. Disse guidelines kan inspirere den fremtidige, bæredygtige omstilling af mobiliteten i byer, herunder behov for reguleringsmæssige tiltag.
  • Understøtte samarbejdet mellem aktører (myndigheder, mobilitets-operatører, udviklere af digitale rejseplanlæggere, forskningsinstitutioner og borgere), som er afgørende for den fremtidige, bæredygtige omstilling af transporten i byerne og deres forstæder.

På kort form var visionen for SIMS altså at udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger, som er brugervenlige (tilpasset borgernes hverdagspraksis), integrerede (kombinerer nuværende og fremtidige ressource-effektive transportløsninger), robuste (passer til en bred vifte af brugerbehov) og skabt i samspil med brugerne, de sociale netværk og byens fysiske udvikling.

 

Arbejdsplan

Projektet var opdelt i følgende otte arbejdspakker (WPs):

WP1: Analytisk ramme og guideline

På basis af eksisterende viden inden for mobilitetsstudier og praksisteoretiske studier udvikledes en analytisk ramme der beskriver dynamikkerne inden for hverdagslivets mobilitetspraksisser. Herudover formuleredes guidelines for udviklingen af konkrete mobilitetsinterventioner (forsøg) senere i projektet.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

WP2: Forstudie af projektets lokalområder (”intervention sites”)

Denne arbejdspakke skabte viden om brugerne af de nye mobilitetsløsninger, som var i fokus i SIMS. Dette skete på baggrund af analyser af brugerdata fra projektets mobilitetspartnere og relevante kvalitative metoder. Forskningsdesignet var baseret på praksisteori og mobilitetsstudier og søgte at afdække, hvordan de nye mobilitetstendenser knytter an til eksisterende mobilitetsformer. Herudover kortlægges eksisterende mobilitets-praksisser og netværket af lokale nøgleaktører inden for projektets tre interventions-sites/forsøgsområder (Nordhavn, Nærheden og Folehaven) gennem feltstudier. WP2 leverede det empiriske grundlag for designet af projektets mobilitets-interventioner.

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP3: Design af interventioner (forsøg)

Med afsæt i de empiriske resultater fra WP2, og gennem dialog mellem projektets partnere, udvikledes i denne arbejdspakke designet af de SIMS mobilitetsløsninger, som skulle afprøves i WP4 i projektets lokalområder (sites). Fokus var på at afprøve, hvordan nye transportløsninger (især delebiler, -cykler og samkørsel) kunne blive en integreret del af eksisterende mobilitetsmønstre, og hvordan disse spiller sammen med andre transportformer. Et særligt formål var at afprøve inter-modale løsninger, idet disse kan bidrage til udviklingen af fremtidens integrerede Mobility-as-a-Service (MaaS) systemer. Ud over at designe multi-modale løsninger, udvikledes også område-specifikke tiltag (fx kommunikation), som skulle understøtte brugernes tilegnelse af mobilitetsløsningerne i SIMS. Dette sker gennem dialog med lokale aktører og borgere. Endelig udførtes en praktisk forberedelse af forsøgene og der rekrutteredes deltagere (lokale husholdninger) til disse.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

WP4: Gennemførelse af mobilitets interventioner (forsøg) og evaluering

En række husholdninger fra Nærheden og Nordhavn afprøvede de mobilitetsløsninger og site-interventioner, som blev udviklet i WP3. Parallelt med forsøget gennemførtes kvalitative studier for at dokumentere deltagernes erfaringer med forsøget, deres mobilitets-praksisser, løsningernes mulige effekt på andre hverdagspraksisser og transportvaner mv.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

WP5: Visioner om fremtidens integrerede, bæredygtige og smarte mobilitet

Denne arbejdspakke udviklede en bredere analyse af de ændringer på det konceptuelle, systemiske og politiske-reguleringsmæssige niveau, som kræves for at skabe en integreret og bæredygtig omstilling af byers mobilitet. For at understøtte koblingen mellem de specifikke SIMS-løsninger og denne bredere vision for fremtidens bæredygtige mobilitet, var der løbende udveksling mellem WP2-WP4 og WP5. En central aktivitet i WP5 var afholdelsen af en ”visions-workshop”, som involverede danske nøgleaktører inden for mobilitetsområdet og ledende internationale eksperter (inklusive deltagerne i projektets Advisory Board).

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP6: Afsluttende konklusion og policy-anbefalinger

Denne arbejdspakke sammenfattede projektets forskningsresultater og designaktiviteter, herunder anbefalinger for udviklingen af fremtidens bæredygtige og smarte mobilitetsløsninger. Her indgik også en afsluttende analyse af mulige yderligere forbedringer af de afprøvede mobilitetsløsninger og site-interventioner.

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP7: Formidling

Denne arbejdspakke formidlede resultater og anbefalinger til et bredere publikum (delvist via denne hjemmeside). Målgrupperne for denne formidling var: Andre forskere, kommercielle aktører inden for (smart) mobilitetsområdet, designere af mobilitetsløsninger, policy-makers, NGO’er og trafik- og byplanlæggere. Desuden afsluttede projektet med et åbent seminar målrettet alle relevante stakeholders, som præsenterede projektets resultater.

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP8: Projekt management

Denne arbejdspakke faciliterede kommunikation og koordinering på tværs af alle øvrige arbejdspakker og mellem partnerne.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

Finansiering

SIMS var støttet af Grand Solutions programmet under Innovationsfonden.

Logo for Innovationsfonden