sims.aau.dk

Om SIMS

Visionen for SIMS er at udvikle bæredygtige og multi-modale mobilitetsløsninger, der er tilpasset borgernes hverdagspraksis og behov, bygger på nuværende og nye transportformer og er udviklet i samspil med byens fysiske forhold og sociale netværk.

Baggrunden for SIMS er de mange lokale, regionale og globale problemer, som knytter sig til det stigende omfang af individuel, bilbaseret transport i de større byer i Danmark og globalt. Problemerne omfatter transportens negative påvirkning af miljø, klima, sundhed, livskvalitet og velvære i byerne samt de økonomiske tab, der følger af en stigende trængsel på vejene.

Den overordnede målsætning for SIMS er at bidrage til en bæredygtig omstilling af byernes mobilitet, som kan skabe lavere klimapåvirkning, mindre trængsel, forbedret lokalmiljø og øget livskvalitet. SIMS leverer detaljeret viden om bæredygtige mobilitetsløsninger, der er skræddersyet til borgernes hverdagsliv, og som på den måde kan fungere som attraktive alternativer til eksisterende, ressource-intensive transportmønstre. Det gøres ved at udvikle ny viden og kombinere nye og eksisterende transportløsninger.

Projektets konkrete formål er at:

  • Udvikle teoretisk informeret og empirisk baseret viden om bæredygtige mobilitetsløsninger, som er tilpasset borgernes daglige mobilitetsbehov og -praksisser i en dansk by-kontekst.
  • Undersøge brugernes erfaringer med en eksisterende dansk digital rejseplanlægger med henblik på at udvikle forbedringer, der kan sikre en bedre integration af multi-modal mobilitet med brugernes specifikke mobilitetsbehov, og hvor succesfulde løsninger kan skaleres op på et nationalt niveau.
  • Udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger, som kombinerer nye tendenser i form af deling (bil og cykel), elektrisk mobilitet og (om muligt) autonom mobilitet med eksisterende, ressource-effektive transportløsninger (gang, cykling og offentlig transport).
  • Dokumentere effekten af disse løsninger via forsøg inden for tre lokalområder på Østsjælland: Nærheden i Hedehusene, Folehaven i Valby og Nordhavn i København. Forsøgene leverer også empirisk viden til videreudvikling af løsningerne.
  • Støtte brugernes tilegnelse af de udviklede mobilitetsløsninger gennem at designe og teste supplerende sociale og fysiske interventioner inden for de tre lokalområder samt – på baggrund af resultaterne heraf – at udvikle guidelines for sociale og fysiske tiltag. Disse guidelines kan inspirere den fremtidige, bæredygtige omstilling af mobiliteten i byer, herunder behov for reguleringsmæssige tiltag.
  • Understøtte samarbejdet mellem aktører (myndigheder, mobilitets-operatører, udviklere af digitale rejseplanlæggere, forskningsinstitutioner og borgere), som er afgørende for den fremtidige, bæredygtige omstilling af transporten i byerne og deres forstæder.

På kort form er visionen for SIMS altså at udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger, som er brugervenlige (tilpasset borgernes hverdagspraksis), integrerede (kombinerer nuværende og fremtidige ressource-effektive transportløsninger), robuste (passer til en bred vifte af brugerbehov) og skabt i samspil med brugerne, de sociale netværk og byens fysiske udvikling.

 

Arbejdsplan

Projektet er opdelt i følgende otte arbejdspakker (WPs):

WP1: Analytisk ramme og guideline

På basis af eksisterende viden inden for mobilitetsstudier og praksisteoretiske studier udvikles en analytisk ramme der beskriver dynamikkerne inden for hverdagslivets mobilitetspraksisser. Herudover formuleres guidelines for udviklingen af konkrete mobilitetsinterventioner (forsøg) senere i projektet.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

WP2: Forstudie af projektets lokalområder (”intervention sites”)

Denne arbejdspakke skaber viden om brugerne af de nye mobilitetsløsninger (deletjenester, elektrisk mobilitet og autonom mobilitet), som er i fokus i SIMS. Dette sker på baggrund af GIS-analyser af brugerdata fra projektets mobilitetspartnere og relevante kvalitative metoder. Forskningsdesignet er baseret på praksisteori og mobilitetsstudier og søger at afdække, hvordan de nye mobilitetstendenser knytter an til eksisterende mobilitetsformer. Herudover kortlægges eksisterende mobilitets-praksisser og netværket af lokale nøgleaktører inden for projektets tre interventions-sites/forsøgsområder (Nordhavn, Nærheden og Folehaven) gennem feltstudier. WP2 leverer det empiriske grundlag for designet af projektets mobilitets-interventioner.

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP3: Design af interventioner (forsøg)

Med afsæt i de empiriske resultater fra WP2, og gennem dialog mellem projektets partnere, udvikles i denne arbejdspakke designet af de SIMS mobilitetsløsninger, som skal afprøves i WP4 i projektets tre lokalområder (sites). Fokus er på at afprøve, hvordan nye transportløsninger (især delebiler og -cykler) kan blive en integreret del af eksisterende mobilitetsmønstre, og hvordan disse spiller sammen med andre transportformer. Et særligt formål er at afprøve inter-modale løsninger, idet dette kan bidrage til udviklingen af fremtidens integrerede Mobility-as-a-Service (MaaS) systemer. Ud over at designe multi-modale løsninger, udvikles også område-specifikke fysiske og sociale tiltag, som skal understøtte brugernes tilegnelse af mobilitetsløsningerne i SIMS. Det sker gennem dialog med lokale aktører og borgere. Endelig udføres en praktisk forberedelse af forsøgene og der rekrutteres deltagere (lokale husholdninger) til disse.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

WP4: Gennemførelse af mobilitets interventioner (forsøg) og evaluering

Over et år afprøver en række husholdninger fra de tre lokalområder de mobilitetsløsninger og site-interventioner, som blev udviklet i WP3. Parallelt med forsøget gennemføres kvalitative studier for at dokumentere deltagernes erfaringer med forsøget, deres mobilitets-praksisser, løsningernes mulige effekt på andre hverdagspraksisser og transportvaner mv. Derudover studeres effekten på mobilitetsmønstre og positive/negative konsekvenser for bæredygtighed gennem kvantitative data om deltagernes mobilitetsvaner før og under forsøget.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

WP5: Visioner om fremtidens integrerede, bæredygtige og smarte mobilitet

Denne arbejdspakke udvikler en bredere analyse af de ændringer på det konceptuelle, systemiske og politiske-reguleringsmæssige niveau, som kræves for at skabe en integreret og bæredygtig omstilling af byers mobilitet. For at understøtte koblingen mellem de specifikke SIMS-løsninger og denne bredere vision for fremtidens bæredygtige mobilitet, vil der løbende være udveksling mellem WP2-WP4 og WP5. En central aktivitet i WP5 er afholdelsen af to ”visions-workshops”, som involverer danske nøgleaktører inden for mobilitetsområdet og ledende internationale eksperter (inklusive deltagerne i projektets Advisory Board).

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP6: Afsluttende konklusion og policy-anbefalinger

Denne arbejdspakke sammenfatter projektets forskningsresultater og designaktiviteter, herunder anbefalinger for udviklingen af fremtidens bæredygtige og smarte mobilitetsløsninger. Her indgår også en afsluttende analyse af mulige yderligere forbedringer af de afprøvede mobilitetsløsninger og site-interventioner.

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP7: Formidling

Denne arbejdspakke formidler resultater og anbefalinger til et bredere publikum (delvist via denne hjemmeside). Målgrupperne for denne formidling er: Andre forskere, kommercielle aktører inden for (smart) mobilitetsområdet, designere af mobilitetsløsninger, policy-makers, NGO’er og trafik- og byplanlæggere. Desuden afsluttes projektet med et åbent seminar målrettet alle relevante stakeholders, som præsenterer projektets resultater.

WP-leder: Roskilde Universitet

 

WP8: Projekt management

Denne arbejdspakke faciliterer kommunikation og koordinering på tværs af alle øvrige arbejdspakker og mellem partnerne. Derudover følges projektets fremskridt.

WP-leder: Aalborg Universitet

 

Finansiering

SIMS er støttet af Grand Solutions programmet under Innovationsfonden.

Logo for Innovationsfonden