sims.aau.dk

SIMS - Sustainable Innovative Mobility Solutions

SIMS-projektet kørte i perioden 2019 til 2023 og havde til formål at skabe løsninger, der binder byens bæredygtige transportformer sammen til et attraktivt alternativ til privatbilen. Målet var at fremme renere byer, flere mødesteder, mindre trængsel og reduceret klimabelastning.

Trafikken i de større byer udgør en udfordring på flere planer. Ikke mindst den massive privatbilisme indebærer stor klimabelastning, højt ressourceforbrug, trafikuheld, støj og massiv trængsel med samfundsøkonomiske tab til følge. Visionen for SIMS var at bidrage til at skabe bæredygtige alternativer til bilen. Mere konkret var målet at udvikle mobilitets-løsninger baseret på forskellige miljøvenlige transportformer, der integreres på tværs i kombination med fysiske, organisatoriske og sociale tiltag.

Et særligt fokus var på at integrere delebaserede transportformer på måder, som var tilpasset borgernes hverdagsliv, og som gjorde det nemt at bevæge sig på tværs af delebil, samkørsel og bycykel såvel som bus og tog. Det skete bl.a. gennem udvikling af kombinerede abonnementsløsninger.

Projektet varede i fire år. I de første to år udvikledes bæredygtige mobilitetsløsninger på baggrund af forskning og dialog mellem partnerne. Fokus var især på tre by- og boligområder på Sjælland: Folehaven i Valby, Nordhavn i København og Nærheden i Hedehusene. Der gennemførtes forsøg med mobilitetsløsningerne, hvor borgere blev tilbudt pakker af deleløsninger. Erfaringer og resultater fra forsøgene blev analyseret i den sidste del af projektet med henblik på at evaluere løsningernes effekt, udlede centrale konklusioner og udvikle policy-anbefalinger rettet mod at integrere bæredygtige mobilitetsløsninger fremover.

En sammenfatning af projektets hovedresultater og dets anbefalinger kan læses i rapporten Mobility-as-a-Service og bæredygtig mobilitet i hverdagen: Konklusioner og anbefalinger fra SIMS.

Projektet var støttet af Innovationsfondens Grand Solutions program. Det løber fra februar 2019 til januar 2023 og involverer ni projektpartnere.

Logo for Innovationsfonden

Frihed til hverdag – mobilitet i Nordhavn


Filmen giver indblik i hverdagens bæredygtige mobilitet i Nordhavn med fokus på brugen af deleløsninger. Filmen er produceret i et samarbejde mellem Kanvas Film og Aalborg Universitet.