sims.aau.dk

SIMS - Sustainable Innovative Mobility Solutions

SIMS vil skabe løsninger, der binder byens bæredygtige transportformer sammen til et attraktivt alternativ til privatbilen. Resultatet er renere byer, flere mødesteder, mindre trængsel og reduceret klimabelastning.

Trafikken i de større byer udgør en udfordring på flere planer. Ikke mindst den massive privatbilisme indebærer stor klimabelastning, højt ressourceforbrug, trafikuheld, støj og massiv trængsel med samfundsøkonomiske tab til følge. Visionen for SIMS er at bidrage til at skabe bæredygtige alternativer til bilen. Mere konkret er målet at udvikle mobilitets-løsninger baseret på forskellige miljøvenlige transportformer, der integreres på tværs gennem digitale løsninger i kombination med fysiske, organisatoriske og sociale tiltag.

Et særligt fokus er på at integrere elektriske og delebaserede transportformer på måder, som er tilpasset borgernes hverdagsliv, og som gør det nemt at bevæge sig på tværs af delebil, bybil og bycykel såvel som bus og tog. Det sker bl.a. gennem udvikling af digitale løsninger til rejseplanlægning, som tager højde for borgernes hverdagspraksis og konkrete behov. Samtidig udvikles og afprøves fysiske, organisatoriske og sociale tiltag, som skal gøre det overskueligt at benytte de integrerede transportløsninger.

Projektet varer i fire år. I de første to år udvikles bæredygtige mobilitetsløsninger på baggrund af forskning og dialog mellem partnerne. Herefter gennemføres et 1-årigt forsøg, hvor borgere i tre by- og boligområder på Sjælland skal afprøve de nye løsninger. Områderne er: Folehaven i Valby, Nordhavn i København og Nærheden i Hedehusene. Erfaringer og resultater fra forsøget analyseres i den sidste del af projektet med henblik på at evaluere løsningernes effekt, udlede centrale konklusioner og udvikle policy-anbefalinger rettet mod at integrere bæredygtige mobilitetsløsninger fremover.

Projektets fulde titel er: Sustainable Innovative Mobility Solutions (SIMS): Future low-carbon mobility integrating shared, electrified and autonomous transport. SIMS er støttet af Innovationsfondens Grand Solutions program. Det løber fra februar 2019 til januar 2023 og involverer ni projektpartnere.

Logo for Innovationsfonden

Frihed til hverdag – mobilitet i Nordhavn


Filmen giver indblik i hverdagens bæredygtige mobilitet i Nordhavn med fokus på brugen af deleløsninger. Filmen er produceret i et samarbejde mellem Kanvas Film og Aalborg Universitet.